Centar za ruralni razvoj CERURA HR provodi projekt „Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo“ kodni broj UP.04.2.1.06.0054 koji se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda.

Ukupna vrijednost projekta je 3.597.840,76 kuna/ 477.515,53 eura. Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancira bespovratna sredstva u iznosu od 3.058.164,65 kuna / 405.888,20 eura (85%), dok Republika Hrvatska iz državnog proračuna sufinancira bespovratna sredstva u iznosu od 539.676,11 kuna/ 71.627,33 eura (15%). Razdoblje provedbe projekta je od 31.10.2020. do 31.10.2023. godine.

Opći cilj projekta: Jačati kapacitete organizacija civilnoga društava uz potporu akademske zajednice, kako bi se uspostavio učinkoviti dijalog svih dionika za društveni razvoj Republike Hrvatske.

Dana 27. rujna 2023. godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama Centra za održivi ruralni razvoj (Josipa Kaštreka 2C, Erdut) održala se je 3. konferencija o rezultatima aktivnosti projekta „Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo. Aktivnost se provodi u okviru 6. projektnog elementa “Provedba strukturiranog dijaloga svih dionika i donositelja odluka”.

Cilj konferencije o rezultatima aktivnosti bio je predstaviti prisutnima projekt “Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo”, projektne aktivnosti, ciljeve kao i očekivane rezultate projekta.

U sklopu projekta osnovana je udruga koja nosi naziv “Hrvatska mreža za društveno poduzetništvo” te su ostvarene brojne aktivnosti unutar pojedinih projektnih elemenata. Osnovan je i Virtualni centar za razvoj društvenog poduzetništva kao inovativni i kreativni alat za razvoj dijaloga OCD-a i donositelja odluka.

U projektnom elementu 1 „Jačanje partnerstva organizacija civilnog društva i uključivanje novih članica i članova tematske mreže“ osim uspostave Virtualnog centra za DP i osnivanja Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo“ održane su različite aktivnosti poput tribina, okruglih stolova, radionica, studijskih putovanja i sl. Kroz ove aktivnosti jačali su se kapaciteti organizacija civilnog društva, te suradnja i partnerstvo s brojnim dionicima društvenog poduzetništva. U okviru ovog projektnog elementa planira se još napraviti mapiranje dionika društvenog poduzetništva.

U projektnom elementu 2 „Provedba ispitivanja javnog mijenja i ispitivanje potreba društva“ održane su rasprave o stvarnim potrebama DP u lokalnoj zajednici, provedena su anketna istraživanja, te su održane fokus grupe vezano za 8 tema društvenog poduzetništva: Državna imovina u funkciji DP, Porezna politika i DP, DP u poljoprivredi DP, ranjive skupine i socijalne usluge, Komunikacijski kanali DP, nositelja javnih politika, te instituti potpore, DP i mladi, DP i obrazovni sustav te Zakonodavni okvir DP.

  U projektnom elementu 3 „Provedba znanstvenih istraživanja u području utvrđene potrebne društvene promjene“ napravljena je analiza dokumenata i praksi društvenog poduzetništva, provedena su terenska i znanstvena istraživanja na temelju kojih je izrađeno nekoliko znanstvenih radova o DP:
 • From science to policy: How to support social entrepreneurship in Croatia
 • Impact of service learning on social entrepreneurship and youth employment in Croatia
 • Key challenges for further development of social entrepreneurship in Croatia
 • Braniteljske socijalno - radne zadruge kao potencijalni model društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj
 • Stanje i perspektive razvoja društvenog poduzetništva: pogled kroz planove razvoja županija
 • Strategija razvoja društvenog poduzetništva – jesmo li na raskrsnici?
  U projektnom elementu 4 „Izrada smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima“ najveći naglasak je bio stavljen na izradu smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima za 8 tema društvenog poduzetništva obuhvaćenih projektom:
 • Državna imovina u funkciji DP
 • Porezna politika i DP
 • DP u poljoprivredi
 • DP, ranjive skupine i socijalne usluge
 • Komunikacijski kanali DP, nositelja javnih politika, te instituti potpore
 • DP i mladi
 • DP i obrazovni sustav
 • Zakonodavni okvir DP

Izrađene smjernice prezentirane su putem radionica, o njima se raspravljalo u okviru debata, a u sklopu ovog projektnog elementa održano je i 8 radnih skupina, brainstorming i konzultacije.

U projektnom elementu 5 “Provođenje analiza društvenog utjecaja intervencija“ izrađena je metodologija analize društvenog utjecaja intervencija, te je napravljena analiza društvenog utjecaja izrađenih smjernica za razvoj javnih politika za svih 8 tema intervencija.

Cilj analize društvenog učinka bio je prikupiti sve relevantne informacije koje omogućuju uvid u izravne i neizravne posljedice predloženih smjernica za razvoj javnih politika o društvenom poduzetništvu izrađenih u okviru projekta, kako bi se kroz obrađene kvalitativne i kvantitativne pokazatelje vidjelo kako utječu na povećanje blagostanja zajednice u cjelini i njenog općeg prosperiteta.

Također, u sklopu ovog projektnog elementa održane su aktivnosti poput radionica na kojima su predstavljene izrađene intervencije i metodologija za analizu društvenog utjecaja intervencija, 4 koordinacije OCD-a, te 3. konferencije o rezultatima.

U projektnom elementu 6 „Provedba strukturiranog dijaloga svih dionika i donositelja odluka“ otvoren je javni poziv za uključivanje zainteresirane javnosti u strukturirani dijalog o DP, te je održano 8 strukturiranih dijaloga nastavno na prethodno spomenutih 8 tema društvenog poduzetništva obuhvaćenih projektom. Strukturirani dijalozi odvijali su se u sklopu aktivnosti projektnog elementa (okrugli stolovi, tematska radionica, stručna rasprava, regionalni koordinacijski sastanci).

U okviru ovog projektnog elementa održane su 4. radionice vezano za poticanje javnih institucija i poslovnog sektora za suradnju s OCD-ima u izradi javnih politika glede DP , te 4. radionice kojima se podižu zagovarački kapaciteti OCD-a za provedbu izrađenih smjernica javnih politika. Objavljena su i dva stručna članka („Strukturirani dijalog dionika DP“ i „Analiza društvenog utjecaja za razvoj DP“).

Također, u sklopu ovog elementa uveden je i Virtualni centar za društveno poduzetništvo koji će kao inovativni i kreativni alat poslužiti za daljnji razvoj dijaloga OCD-a i donositelja odluka i po završetku projekta, dok će „Hrvatska mreža za društveno poduzetništvo“ preuzeti ingerenciju projekta i postati relevantan sugovornik za izradu novih zakonskih rješenja kako bi se predloženo ugradilo u javne politike.

Na konferenciji je prisustvovalo oko 15 sudionika.

Više o projektu u uredu (Brnaze 410, Sinj) i na Internet stranici www.socialbiz.cerura.hr
Više o EU fondovima na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr

Održana 3. Konferencija o rezultatima aktivnosti projekta „Dijalogom do hrvatske mreže za društveno poduzetni https://socialbiz.cerura.hr/ Super User