Centar za ruralni razvoj CERURA HR provodi projekt „Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo“ kodni broj UP.04.2.1.06.0054 koji se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda.

Razdoblje provedbe projekta je od 31.10.2020. do 31.10.2023. godine.

Opći cilj projekta: Jačati kapacitete organizacija civilnoga društava uz potporu akademske zajednice, kako bi se uspostavio učinkoviti dijalog svih dionika za društveni razvoj Republike Hrvatske.

Dana 7. prosinca 2022. godine u Zagrebu u sklopu projektnog elementa 1: “Jačanje partnerstva organizacija civilnog društva i uključivanje novih članica i članova tematske mreže” održan je Nacionalni sastanak Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo.

  Sastanak je obuhvatio sljedeće točke dnevnog reda:
 • Akcijski plan za društvenu ekonomiju
 • Tematska mreža: Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo
 • Hrvatska mreža za društveno poduzetništvo – Akcijski plan

Akcijski plan za društvenu ekonomiju predstavio je Teo Petričević ( ACT grupa). U svom obraćanju istaknuo je kako je isti usvojen od strane Europske komisije 9. prosinca 2021. godine, a osvrnuo se i na trenutnu situaciju njegova razvoja. Naglasio je kako se je usvajanjem Akcijskog plana dosta toga aktiviralo po pitanju razvoja društvenog poduzetništva, spomenuo je i djelovanje dosta inherentnih grupa za društvenu ekonomiju, kao i sve veću uključenost financijskih institucija za podršku društvenom poduzetništvu.

  U nastavku svoga izlaganja predstavio je ciljeve, odnosno 3 velika područja u kojem ADPE najavljuje niz ključnih akcija:
 • Poticajno poslovno okruženje
 • Prilike i kapaciteti
 • Vidljivost

Zaključak je bio da je Akcijski plan za društvenu ekonomiju participativno kreiran, a za uspješnu provedbu svi akteri trebaju odigrati svoju ulogu.

Nakon izlaganja Tea Petričevića, Stipe Efendić (Centar za ruralni razvoj CERURA HR) predstavio je projekt „Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo“ koji je nastao u okviru poziva „Tematske mreže za društveno ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unaprjeđivanja uvjeta rada“. U svom izlaganju istaknuo je kako na projektu uz prijavitelja sudjeluje i 20 projektnih partnera (LAG-ovi, Udruge, Zadruge, Zajednica županija i sl.) koji svojim kapacitetima mogu doprinijeti provedbi projekta, ostvarenju njegovih ciljeva kao i očekivanih rezultata. Potom je prisutne obavijestio o napretku pojedinog projektnog elementa, ostvarenim aktivnostima te zadatcima koji nas čekaju u narednom razdoblju.

Poseban naglasak bio je stavljen na Hrvatsku mrežu za društveno poduzetništvo, koja će kada projekt završi postati krovna organizacija i relevantan sugovornik za izradu novih zakonskih alata društvenog poduzetništva.

Također, gosp. Efendić je spomenuo i velik broj malih mikro mreža društvenog poduzetništva, koje bi svojim udruživanjem mogle značajno doprinijeti razvoju društvenog poduzetništva na nacionalnoj razini.

Nakon izlaganja Stipe Efendića, Ranko Milić (CEDRA Split, CEDRA HR, DIESIS, Eupolis grupa) predstavio je Nacrt agilnog integrativnog akcijskog plana Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo.

  Izrada Akcijskog plana HMDP obuhvaća proces karakteriziran kroz četiri faze:
 • Agilno mapiranje (mapiranje dionika i njihovih resursa, kapaciteta, interesa i potencijala, mapiranje postojećih planskih i razvojnih podloga (strategije, istraživanja, i sl.), mapiranje sektorskih i općih potreba, problema, resursa i potencijala)
 • Agilno planiranje (izrada Akcijskog plana s proračunom)
 • Agilna operacionalizacija (ova faza obuhvaća projekte i programe na strateškoj, taktičkoj i operativnoj razini)
  - Integrirani strateški razvojni programi, projekti i eko-sustavi (pr. KRUG.HR)
  - Operativni i taktički programi, projekti i aktivnosti (pr. Seed CF, razvojni tim, tajništvo, PR i marketing HMDP)
 • Agilna organizacijska struktura (ova faza obuhvaća uspostavu internog upravljačkog i operativnog tima uz definiranje facilitatora i ambasadora, te djelovanje po principu modela suradnje i partnerstva, te projektnog i programskog partnerstva i organizacijske strukture)

Prijedlog Akcijskog plana HMDP usmjeren je uspostavu organizacijske strukture koja bi se sastojala od užeg i šireg tima, uvažavajući postojeće i nove sustave. Važan dio akcijskog plana je i izbor strateških partnera i strateških kontakta, definiranje modela suradnje dionika, usmjerenost prema strateškim projektima iz područja obrazovanja, EDP ekosustava, kružnog gospodarstva, plavo-zelene ekonomije, digitalnih platformi, aktiviranja imovine te diverzificiranosti izvora financiranja.

Po završetku izlaganja uslijedila je rasprava o iznesenim prijedlozima za izradu Akcijskog plana HMDP i pravcima kojima bi mreža trebala ići kako bi dosegnula svoju viziju i postigla ciljeve.

Stipe Efendić (CERURA HR) istaknuo je kako je potrebna integracija svih dionika kako bi se HMDP detektirala kao suvremen i moderan alat za bottom-up pristup djelovanja za razvoj društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj.

Helga Može (Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva) istaknula je da se osim usmjerenosti na integrirane strateške projekte koji bi bili važan aspekt provođenja akcijskog plana, ne smije zanemariti ni rad na terenu koji je također jako bitan, kao ni razvoj ideja za DP.

Ranko Milić (CEDRA) predložio je kao rješenje Sajam poslovnih ideja za međusobnu komunikaciju društvenih poduzetnika i razmjenu iskustava i praksi.

Sonja Vuković (SLAP) predložila je da se paralelno radi i jedno i drugo, odnosno da je potrebno djelovati na više razina i dobro se organizirati. S jedne strane radit na planiranju i implementaciji integriranih strateških projekata, a s druge strane djelovati po pitanju povezivanja i regionalnog umrežavanja.

Danijel Baturina (PFZG) istaknuo je kako mreža prije svega ne smije zanemariti svoju zagovaračku komponentu. Također, istaknuo je kako je za početak potrebno par inicijalnih projekata, te kako Hrvatskoj nedostaje Centar kompetencija za socijalne inovacije.

Teo Petričević (ACT Grupa) istaknuo je kako je i dosada postojalo puno raznih inicijativa i zahtjeva, ali da je najbolji pristup onaj koji obuhvaća prioritetna područja i manje zajedničke projekte. Predložio je platformu kao alat za povezivanje društvenih poduzetnika i koordinaciju manjih projekata, te da je potrebno provjeriti tko je sve zainteresiran, odnosno tko još ima interesa za daljnje povezivanje i djelovanje.

Helga Može (Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva) istaknula je kako je potrebno izgraditi i odgovarajući sustav potpore za razvoj mreže, te izabrati regionalne predstavnike.

Dušan Roguljić (UHBL PTSP RH) istaknuo je veliko zadovoljstvo izloženim nacrtom akcijskog plana HMDP, ali je također naglasio važnost taktičke razine djelovanja koja bi predstavljala sponu između strateškog i operativnog dijela djelovanja i guranja bottom-up pristupa za razvoj DP-a u Hrvatskoj, te implementacije integriranih strateških projekata.

Dan Šercar (HTA) naglasio je potrebu odgovarajućeg medija na kojem bi bile dostupne sve relevantne informacije članovima mreže i ostalim zainteresiranima, kako bi i oni koji možda ne sudjeluju na sastancima ili možda nisu u užem organizacijskom timu, imali pristup informacijama.

Donesen je sljedeći zaključak:

Hrvatska mreža za društveno poduzetništvo polako preuzima ulogu krovne organizacije i relevantnog sugovornika za poticanje razvoja društvenog poduzetništva u RH i izradu novih zakonskih alata. Njezino djelovanje biti će usmjereno i na vertikalnoj i horizontalnoj razini djelovanja. Osim svoje zagovaračke uloge na nacionalnoj razini, HMDP će raditi na planiranju velikih strateških integrativnih programa i projekata, ali i na daljnjem regionalnom povezivanju i umrežavanju društvenih poduzeća i manjih mikromreža, kroz rad na zajedničkim projektima.

Predstavljeni nacrt agilnog akcijskog plana HMDP rezultirao je uspjehom, te se očekuju daljnji koraci u formiranju konkretnog akcijskog plana HMDP te dogovora o uspostavi organizacijske strukture, te djelovanja mreže.

Prvi korak koji slijedi je definirati tim koji će provesti mapiranje zainteresiranih dionika, njihovih resursa, kapaciteta i interesa, zatim mapiranje postojećih planskih i razvojnih podloga (strategije, istraživanja, i sl.), te sektorskih i općih potreba, problema, resursa i potencijala. Navedeni podatci biti će inputi za dogovor o uspostavi organizacijske strukture s obzirom na različite interese, resurse i kapacitete dionika te potrebe društva, te za izradu Akcijskog plana s proračunom aktivnosti.

Na sastanku je prisustvovalo oko 25 sudionika.

U Zagrebu održan nacionalni sastanak "Hrvatska mreža za društveno poduzetništvo"  https://socialbiz.cerura.hr/ Super User